KinderPuzzle

Informim · Komunikim · Bashkëpunim · Sukses!

Sistemi për menaxhimin e institucioneve parashkollore

Projekti i kinder puzzle është i fokusuar në sferën e edukimit, ku merrë pjesë çdo familje.

Ngritja e cilësisë në edukim sjellë ndryshime të mëdha në shoqëri.

Përfitimet në aspektin e përgjithshëm

 • Komunikim ndërmjet familjes - institucioneve.
 • Menaxhimi i mirë i kopshteve - edukim dhe arsimim cilësorë - cilësi e jetesës.
 • Raportim dhe llogaridhënie.
 • Vlerësimi i përformancës së kopshteve.
 • Hartimi i strategjisë për përmirësimin e cilësisë.
 • Urë lidhëse ndërmjet prindërve - fëmijëve dhe kopshtit.

Përfitimet nga roli i prindërve

Ofron informacione të dokumentuara
rreth fëmijëve të tyre për:

 • Suksesin, progresin, sjelljen, vijueshmërinë, vlerësimin ditor,
  detyrat e shtëpisë, projektet, dokumentet dhe rregulloret e shkollës.
 • Pasqyrën e pagesave të shkollimit dhe pagesave tjera në kopsht.
 • Njoftimet dhe kërkesat për takime, me të gjithë akterët.
 • Kanali i komunikimit (Chat).
 • Vlerësimin e kopshtit dhe edukatorëve.

Përfitimet nga roli i Edukatores

Edukatoreve ju mundëson:

 • Vlerësimin e fëmijëve brenda orarit mësimor.
 • Mbajtjen e evidencave të vlerësimit të fëmijëve në formë elektronike.
 • Planifikimin e mësimit dhe hartimin e planeve mësimore në sistem.
 • Kërkesat, njoftimet dhe menaxhimin e takimeve me prindërit.
 • Përgatitjet e materialeve elektronike për fëmijë.
 • Raportimi javor tek prindërit për progresin e fëmijëve.
 • Përdorimin e ditarit personal elektronik për secilën klasë.
 • Gjenerimin e raporteve për suksesin e secilit nxënës por edhe të klasës.

Përfitimet nga roli i
kopshtit-administratës

 • Përcjelljen e mungesave të fëmijëve dhe edukatoreve.
 • Përcjelljen e plotësimit të raporteve dhe përgjegjësive administrative.
 • Vlerësimin e edukatoreve në fusha të ndryshme.
 • Komunikimin me të gjithë akterët e shkollës: fëmijë, edukatore, prindër etj.
 • Njoftime dhe anketime.
 • Gjenerimin e raporteve të suksesit dhe vlerësimeve të ndryshme.

Data protection

We protect your data using high-level technical and administrative security measures in order to minimize the risk of loss, misuse, unauthorized access, disclosure and alteration. Some of the safeguards we use are firewalls and data encryption and high levels of control and authorization to access your personal data. If you believe your account has been abused, please use the forgot password method to change your password or contact us at [email protected] addressing you concern.